افزایش راندمان سرمایی و بهینه سازی چیلرهای هواخنک شرکت خوشفرم توس

نصب سیستم هوشمند آدیاباتیک و بهینه سازی کنداسور هوایی چیلرهای کریر شرکت خوشفرم توس (مشهد-شهرک صنعتی توس-آبان ماه ۱۳۹۵)