انواع برجهای خنک کننده براساس استانداردهای معتبربین المللی در این مجموعه طراحی وساخته میشود. تولیدات شرکت GOHL دارای تاییدیه فنی ازEUROVENT و CTI می باشد.